Ex Burnmouth boat Soph-Ash 2 BK.533

Built 2003 HAFNARFJORDUR